Team Building

Tổ chức Team building tại bãi biến Hải Tiến cho Công ty

   Hải Tiến Resort

   Team Building

   Nửa ngày; Cả ngày

Đang xử lý